Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Žádosti o informace

Žádosti o informace


Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.


Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje‐li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní‐li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

 

Pracovníci pověření poskytováním informací


Mgr. Otakar Březina, ředitel školy

  • tel.: 565 532 069
  • fax: 565 532 205
  • e‐mail: reditel[at]cza-hu.cz

Ing. František Stiller, zástupce ředitele

  • tel.: 565 532 069
  • fax: 565 532 205
  • e‐mail: stiller[at]cza-hu.cz

Eva Karpíšková, sekretářka ředitele školy

  • tel.: 565 532 069
  • fax: 565 532 205
  • e‐mail: cer[at]cza-hu.cz
 
 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal