Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Články

2. kolo přijímacího řízení

 

pen


Vyhlášení 2. kola příjmacího řízení

do oborů s výučním listemKritéria pro přijímací řízení

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denního studia pro školní rok 2018/2019.

 

1. Průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, zaokrouhlený na dvě desetinná místa (maximálně 60 bodů). 

2. Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů) - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. V případě malého počtu přihlášených uchazečů může ředitel rozhodnout o tom, že obor nebude otevřen. 

4. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, pokud je požadována podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Počty přijímaných žáků 

  

Termíny podání přihlášek 

 • do 15. června 2018
 • přihlášky se podávají řediteli střední školy osobně nebo poštou 
 • u všech nabízených studijních a učebních oborů, kromě nástavbového studia a studia při zaměstnání, musí uchazeč na přihlášce ke studiu doložit lékařské potvrzení 


Výsledky přijímacího řízení 

 • seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává
 • písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům

  

Odevzdání zápisového lístku 

 • uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu  
 • zápisový lístek se odevzdává řediteli střední školy 
 • pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole 
 • pokud se uchazeč hlásí odjinud, obdrží zápisový lístek na základě písemné žádosti na příslušném krajském úřadě dle trvalého místa bydliště (pro kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava) 
 • pokud škola do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení 
 • vzor vyplnění zápisového lístku - zde (vyplňujte pouze žlutě zvýrazněnou část)

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 • o výsledku odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad 
 • rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů

 

Formuláře přihlášek ke studiu

 

 

Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 

 • Přihláška pro nástavbové studium (hnědý podtisk)   XLS   PDF

 

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 

 • Přihláška pro ostatní formy vzdělávání (zelený podtisk)   XLS   PDF

 

Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání, i ke zkrácenému studiu.

 

 

 


 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal